Götaserien 13/1 Skene

JC64 kg: Ahmadi Ezatolan RBK – Alvin Warukaga BK 30 Motala 3-0

SC56 kg: Sherinagha Sadat RBK – Allaah Kavabi Habibo IK Ymer TKO r1 vinst Sherinagha